Uudis- ja saneerausrakentaminen

Etsit­kö raken­nus­pro­jek­tii­si luo­tet­ta­vaa ja osaa­vaa kir­ves­mies­tä? NJR Yhtiöt tar­joa­vat kat­ta­vas­ti eri­lai­sia ja -kokoi­sia raken­nus­töi­tä uudis- ja sanee­raus­koh­tei­den tar­pei­siin Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. Oli­pa kysees­sä sit­ten mär­kä­ti­lo­jen sanee­raus tai jul­ki­si­vu­ra­ken­ta­mi­nen, me hoi­dam­me työt alus­ta lop­puun ammat­ti­tai­dol­la ja työn jäl­jes­tä tinkimättä.

Kir­ves­mies­työt lai­das­ta laitaan

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kai­ken­lai­set kir­ves­mies­työt lai­das­ta lai­taan. Raken­nam­me muun muas­sa kes­tä­vät ja laa­duk­kaat run­got eri­lai­siin raken­nuk­siin. Run­ko­töi­den lisäk­si asen­nam­me raken­nuk­siin laa­duk­kaat läm­pö­eris­teet. Teem­me monen­lai­set lau­doi­tus- ja levy­tys­työt, jul­ki­si­vu­työt, ulko­ver­hoi­lut ja par­vek­kei­den taus­ta­pa­ne­loin­nit. Tar­joam­me myös sau­no­jen ja kyl­py­huo­nei­den laa­toi­tus- ja puutöitä.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­sen palveluistamme.

Kor­kea­laa­tuis­ta rakentamista

Olem­me oikea valin­ta, kun etsit raken­nusu­rak­kaa­si ammat­ti­tai­tois­ta kir­ves­mies­tä. Meil­le tär­kein­tä on tyy­ty­väi­nen asia­kas ja sik­si teem­me työt huo­lel­la ja aina asiak­kai­den toi­vei­ta kuun­nel­len. Asian­sa osaa­vat ja luo­tet­ta­vat tim­pu­rit sekä laa­duk­kaat mate­ri­aa­lit ja työ­vä­li­neet takaa­vat kor­kea­laa­tui­sen lopputuloksen.

Olem­me myös erit­täin luo­tet­ta­va yhteis­työ­kump­pa­ni ja teho­kas aliu­ra­koit­si­ja kai­ken­lai­siin uudis- ja sanee­raus­koh­tei­den raken­nus­töi­hin. Ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää!