Moni­puo­li­set raken­nus-, varus­tea­sen­nus- ja LVIS-pal­ve­lut - saman katon alta

NJR Yhtiöt

Etsit­kö kir­ves­mies­tä, LVIS- tai varus­tea­sen­ta­jaa Var­si­nais-Suo­men alu­eel­ta? Tar­joam­me kaik­ki pal­ve­lut niin uudis- kuin sanee­raus­koh­tei­den tar­pei­siin, saman katon alta. Teem­me kaik­ki työt ammat­ti­tai­dol­la, koke­muk­sel­la ja ensi­luok­kais­ta työn­jäl­keä vaa­lien. Asiak­kai­tam­me ovat sekä koti­ta­lou­det että yhtei­söt ja yri­tyk­set. Olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni myös aliurakointiin.

Tutus­tu pale­lui­him­me ja ota yhteyttä!

Raken­nus­lii­ke Varsinais-Suomessa

NJR Yhtiöt Oy on Var­si­nais-Suo­mes­sa toi­mi­va raken­nusu­ra­koin­tiin, LVI- ja säh­kö­töi­hin sekä varus­tea­sen­nuk­siin eri­kois­tu­nut yri­tys. NJR Yhtiöt Oy koos­tuu kol­mes­ta eril­li­ses­tä tii­mis­tä, jot­ka toi­mi­vat jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­pei­siin mukau­tuen joko omi­na yksik­köi­nään tai koko­nai­suu­den toteut­taen. Teem­me töi­tä sekä tun­ti- että urakkaperusteisesti.

N

Moni­puo­li­set palvelut

Teem­me ammat­ti­tai­dol­la eri­lai­set raken­nus­työt, LVIS-työt sekä varusteasennukset.

N

Laa­du­kas työnjälki

Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me aina kor­ke­aa laatua.

N

Läpi­nä­ky­vä hinnoittelu

Laa­jem­mat työt teem­me urak­ka­luon­tei­ses­ti, pie­nem­mis­sä töis­sä pyrim­me käyt­tä­mään tuntilaskutusta.

Raken­nus­pal­ve­lut

Uudis- ja saneerausrakentaminen

Raken­nus­tii­mim­me raken­taa uut­ta ja sanee­raa van­haa mär­kä­ti­lois­ta julkisivuihin.

Varus­tea­sen­nus

Toteu­tam­me vuo­sit­tain kym­me­niä varus­tea­sen­nuk­sia työ- tai koko­nai­su­rak­ka­na kai­ken kokoi­siin koh­tei­siin yritysasiakkaille.

LVIS

LVI- ja säh­kö­ura­koin­ti on osa koko­nai­suut­tam­me uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Taval­lis­ten LVIS- töi­den lisäk­si toteu­tam­me uudis- ja sanee­raus­koh­teis­sa läm­pö­pump­pua­sen­nuk­sia yhteis­työs­sä Kau­ko­ra Oy: n kans­sa. Asen­nam­me kai­ken kokoi­set Jäs­pi läm­pö­pum­put avai­met käteen -periaatteella.

Yhteis­työs­sä