Varus­tea­sen­nus

Hoi­dam­me näp­pä­räs­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti pie­net ja suu­ret varus­tea­sen­nuk­set monen­lai­siin tiloi­hin. Toi­mia­laam­me ovat eten­kin eri­lais­ten ver­ho­kis­ko­jen, kouk­ku­jen ja sani­teet­ti­ti­lo­jen varus­tei­den, kuten esi­mer­kik­si käsi­de­si­te­li­nei­den asen­nuk­set. Tyy­pil­li­sik­si koh­teik­si meil­le ovat­kin muo­dos­tu­neet esi­mer­kik­si sai­raa­loi­den varus­tea­sen­nuk­set. Teem­me kui­ten­kin kai­ken­ko­koi­sia varus­tea­sen­nus­töi­tä pää­asias­sa aliurakoitsijana.

Myös mär­kä­ti­lo­jen varusteasennukset

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu myös mär­kä­ti­lo­jen kalus­tei­den, kuten kyl­py­huo­nei­den suih­kusei­nien, pei­li- ja allas­kaap­pien asen­nuk­set. Olem­me oikea valin­ta sil­loin, kun tar­vit­set teho­kas­ta ja osaa­vaa varus­tea­sen­ta­jaa suu­reen tai pie­nem­pään­kin työhön.

Mur­to­suo­ja­rul­lain­ten asen­nuk­set ja sähköistykset

Mur­to­suo­ja­rul­lain­ten avul­la voi­daan raja­ta liik­ku­mis­ta, teh­dä tilan­ja­ko­rat­kai­su­ja, ehkäis­tä ilki­val­lan­te­ko­ja ja estää mur­to­ja. Mur­to­suo­ja­rul­lai­met sovel­tu­vat eri­lai­siin lii­ke­ti­loi­hin, näy­teik­ku­noi­den suo­jaa­mi­seen, tar­joi­lu­lin­jas­toi­hin ja mui­hin tiloi­hin, kuten kaup­pa­kes­kuk­siin, jois­sa on tar­peel­lis­ta raja­ta liikkumista.

Asen­nam­me ja säh­köis­täm­me mur­to­suo­ja­rul­lai­met asian­tun­te­vas­ti, nopeas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti monen­lai­siin tiloi­hin asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Osaa­vaa ja teho­kas­ta asennuspalvelua

Sääs­tät aikaa ja her­mo­ja­si, kun jätät kalus­tei­den ja varus­tei­den asen­nuk­set ammat­ti­lai­sen huo­lek­si. Teem­me niin pie­net kuin isot­kin asen­nuk­set osaa­vas­ti ja tehok­kaas­ti, aina sovi­tus­sa aika­tau­lus­sa. Ammat­ti­tai­toi­set asen­ta­jam­me takaa­vat aina huo­li­tel­lun ja laa­duk­kaan lopputuloksen.