LVI-työt

Kes­tä­vät ja puh­taat put­ket ovat edel­ly­tys toi­min­ta­kun­toi­sel­le vie­mä­röin­nil­le. Toi­mi­vat ja puh­taat ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mät taas takaa­vat hyvän ilman­vaih­don ja siten puh­taan sisäil­man. Kus­tan­nus­te­ho­kas ja tur­val­li­nen läm­mi­tys edel­lyt­tä­vät oikein asen­net­tu­ja ja toi­mi­via lämmitysjärjestelmiä.

LVI-jär­jes­tel­mien ja lait­tei­den asennukset

Me NJR Yhtiöil­lä kor­jaam­me, huol­lam­me ja asen­nam­me kaik­ki läm­pö-, vesi ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mät ja -lait­teet. Ammat­ti­tai­toi­set put­ki­mie­hem­me hoi­ta­vat kaik­ki LVI-työt vuo­sien koke­muk­sel­la, luo­tet­ta­vas­ti ja asian­tun­te­vas­ti. Tar­joam­me LVI-työ­tä niin uudis- kuin sanee­raus­koh­tei­siin­kin, Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la. LVI-ura­koi­den lisäk­si teem­me myös pie­nem­piä huol­to­töi­tä tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin aikataululla.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat eri­lai­set LVI-työt aina put­ki­töis­tä, läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asen­nuk­siin ja ilmas­toin­ti­jär­jes­tel­mien huol­toi­hin. Asen­nam­me ja huol­lam­me muun muas­sa lat­tia­läm­mi­tyk­set, läm­pö­pat­te­rit, läm­min­ve­si­va­raa­jat, ilmas­toin­ti­lait­teet, puhal­ti­met, lie­si­tuu­let­ti­met, hana­va­rus­teet, lat­tia­kai­vot ja viemäriputket.

Taval­lis­ten LVI-töi­den lisäk­si teem­me yhteis­työs­sä Kau­ko­ra Oy:n kans­sa Jäs­pi-läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­sia avai­met käteen -peri­aat­teel­la. Ilma­ve­si­läm­pö­pum­put paran­ta­vat asu­mis­mu­ka­vuut­ta ja ovat teho­kas tapa sääs­tää läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa esi­mer­kik­si öljy­kat­ti­lan rinnalla.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!

Säh­kö­työt

Säh­kö­suun­nit­te­lu ja -asen­nus tulee aina teh­dä voi­mas­sa ole­via stan­dar­de­ja ja tur­val­li­suus­mää­räyk­siä nou­dat­taen, sik­si työt on syy­tä jät­tää ammat­ti­tai­tois­ten ja kou­lu­tet­tu­jen asen­ta­jien huoleksi.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat kaik­ki säh­kö­suun­nit­te­lu- ja säh­kö­asen­nus­työt sekä eri­lai­set vika­kor­jauk­set. Teem­me muun muas­sa lat­tia­läm­mi­tys­ten, valai­sin­ten, ja säh­kö­ka­lus­tei­den, kuten pis­to­rasioi­den ja kyt­kin­ten asen­nuk­set. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu myös kaa­pe­loin­nit, kes­kus­ten asen­nuk­set sekä vika­vir­ta­suo­jauk­set. Toteu­tam­me asiak­kaan tar­pei­den mukaan myös koko­nais­val­tai­set rat­kai­sut aina säh­kö­jen suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen ja huoltoon.

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää LVIS-palveluistamme!

Luo­tet­ta­vaa LVI- ja sähkötyötä

Teem­me kaik­ki LVIS-työt luo­tet­ta­vas­ti ja ennen kaik­kea tur­val­li­ses­ti. Työt suo­ri­te­taan jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­pei­den mukaan ja aika­tau­lua nou­dat­taen. Meil­tä saat tar­vit­taes­sa nopeas­ti­kin apua akuu­tis­sa tilan­tees­sa, kuten put­ki­vuo­don yllättäessä.